Regulamin

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży Ebooków oraz kursów w formie plików cyfrowych prowadzonej przez Marlenę Wojszczyk (zwaną dalej Sprzedawcą) prowadzącą działalność gospodarczą o numerze NIP 7471927421, REGON 526448590, adres: Piłsudskiego 2/9; 49-300 Brzeg,  o mailu kontaktowym: mmasztemoc@gmail.com za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.marliwiestore.com (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

§1. Postanowienia ogólne

Postanowienia niniejszego Regulaminu znajdują zastosowanie do sprzedawanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Ebooków w formie plików cyfrowych w formacie PDF.
Warunkiem zakupu Ebooka lub kursu nie jest rejestracja Klienta i założenie Konta w Sklepie Internetowym.
Klient w jednym Zamówieniu może zamówić tylko jedną sztukę danego tytułu Ebooka lub kursu. Klient może złożyć nieograniczoną ilość Zamówień na poszczególne Ebooki czy kursy. 
Sprzedawca informuje, że w odniesieniu do Ebooków i kursów dostępnych w Sklepie Internetowym Sprzedawca może stosować techniczne środki ochrony, które zabezpieczają przed korzystaniem z Ebooka, kursu niezgodnie z warunkami zezwolenia lub z naruszeniem prawa. W przypadku zastosowania takowych środków ochrony, stosowne informacje zamieszczane są na stronach produktowych Ebooków, kursów. 

§2. Składanie i realizacja zamówienia

Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
W celu złożenia zamówienia na Ebook, kurs za pośrednictwem Sklepu Internetowego należy:
wybrać Ebook, a następnie umieścić go w Koszyku (poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka” lub innego równoznacznego);
wybrać formę płatności;
podać dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail
wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy);
kliknąć przycisk „kupuję i płacę”.
W celu złożenia zamówienia na Ebook, kurs za pośrednictwem poczty elektronicznej należy przesłać na adres Formularz Kontaktowy wiadomość, w treści której należy wskazać:
Ebooki, kursy, na które Klient składa Zamówienie;
dane osobowe (imię, nazwisko, adres e-mail);
W treści wiadomości wraz z zamówieniem Klient winien wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych przed upływem terminu odstąpienia od umowy zawartej na odległość (w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy).
W odpowiedzi zwrotnej Klient otrzyma informację co do sposobu zapłaty i realizacji Zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni od dnia zaksięgowania zapłaty za złożone Zamówienie.
Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Ebooków, kursów będących przedmiotem zamówienia.
Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
Jeżeli Klient za pośrednictwem Sklepu Internetowego składa Zamówienie jednocześnie na Ebooka/-i i produkt/-y innego rodzaju, Zamówienie zostanie po zaksięgowaniu zapłaty za wszystkie zamówione produkty. W takim przypadku Klient nie ma możliwości wybrania sposobu zapłaty „za pobraniem”.
Zamówienie zawierające Ebooki, kursy zostaje przekazane do realizacji w momencie otrzymania przez Sprzedawcę od podmiotu realizującego płatność potwierdzenia pozytywnej informacji o dokonaniu pełnej płatności lub w przypadku zapłaty przelewem bankowym bezpośrednio na rachunek Sprzedawcy, po zaksięgowaniu dokonanej zapłaty.
Po otrzymaniu informacji o dokonanej płatności Sprzedawca na adres e-mail podany przez Klienta prześle potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji. Ponadto wiadomość e-mail zawierać będzie potwierdzenie otrzymania płatności. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w § 2 ust. 6 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o zaistniałej sytuacji przesyłając wiadomość na adres e-mail podany przez Klienta. W przypadku dokonania przez Klienta uprzedniej płatności za takie zamówienie, Sprzedawca dokona zwrotu wpłaconych środków zgodnie z zasadami opisanymi w § 8 Regulaminu Sklepu Internetowego.

§3. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z treścią art. 38 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000827) w przypadku zawarcia przez Sprzedawcę i Klienta będącego Konsumentem umowy zawartej na odległość o dostarczenie Ebooka, , który nie jest zapisany na nośniku materialnym, prawo do odstąpienia w terminie 14 dni od umowy zawartej na odległość nie przysługuje, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§4. Zasady korzystania z Ebooków.

W terminie 7 dni od dnia zaksięgowania płatności za Zamówienie Sprzedawca prześle Klientowi na wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej indywidualny plik, z którego Klient będzie miał możliwość pobrania egzemplarza zamówionego Ebooka.
Pobranie Ebooka przez Klienta winno nastąpić w terminie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej ze wskazanym adresem do pobrania. Po tym czasie przesłany adres strony internetowej przestaje być aktywny i Klient bezpowrotnie traci możliwość pobrania Ebooka.
W celu pobrania Ebooka należy kliknąć na znajdujący w otrzymanej wiadomości elektronicznej adres strony internetowej. Po kliknięciu zostanie udostępniony do pobrania plik w formacie PDF.
W przypadku Ebooka składającego się z więcej niż jednego pliku, Klient otrzyma wiadomości elektroniczne z adresami stron internetowych dla każdego z zamówionych Ebooków.
Zaleca się niezwłoczne zapisywanie Ebooków na nośniku pamięci przez Klienta po dokonaniu zakupu. Sprzedawca nie świadczy usługi przechowywania zakupionych Ebooków, a Klient ponosi ryzyko niezapisania Ebooków na odrębnym nośniku pamięci w czasie 72 godzin od chwili otrzymania wiadomości elektronicznej z adresem do pobrania Ebooków.
Klient ma prawo korzystać z Ebooków wyłącznie na własny użytek zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
Klient w szczególności nie jest uprawniony do:
rozpowszechniania Ebooków lub ich opracowań w całości lub we fragmentach, zarówno w celu zarobkowym, jak i niezarobkowym, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie rozpowszechnianie;
zwielokrotniania Ebooków w innym celu niż dla potrzeb własnego użytku osobistego lub zgodnego z prawem korzystania z Ebooka, chyba że przepis prawa wyraźnie zezwala na takie zwielokrotnianie.
Udostępnianie Ebooków przez Klienta osobom trzecim w jakiejkolwiek formie – zdigitalizowanej, czy papierowej – poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa jest niedozwolone, a wszelkie przypadki udostępnienia Ebooków bez wyraźnej zgody Sprzedawcy będą zgłaszane stosownym organom.

§5. Reklamacje

Klient może zgłosić do Sprzedawcy reklamację w szczególności w przypadku, gdy:
zakupiony Ebook jest uszkodzony lub nie uruchamia się w programie przeznaczonym do odczytywania plików w formacie PDF;
w ciągu 7 dni od zaksięgowania zapłaty za Ebook, nie zostanie mu udostępniona możliwość jego pobrania.
Sprzedawca w terminie 14 dni ustosunkuje się do reklamacji i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.